Υπηρεσίες

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων Α, Β και Γ κατηγορίας Κ.Β.Σ. και επίλυση φορολογικών υποθέσεων.

Μελέτη μηχανοργάνωσης της επιχείρησης σας και προγράμματα μηχανοργάνωσης.

Υποβολή δηλώσεων (Taxisnet – Intrastat) και Έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7, Ε9, Ε14

Διαχείριση εργασιών που αφορά στο προσωπικό της επιχείρισης σας.

25 χρόνια κοντά σας