Συμπλήρωση Δηλώσεων

Προσωρινή – οριστική Φ.Μ.Υ.
Μισθολογικών καταστάσεων
Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων
Αποδόσεις Α.Φ.Μ.
Βεβαιώσεις αποδοχών
Υποβολή δήλωσης φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
Έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας
Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α μέσω του συστήματος ΤΑΧΙS
Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικών έργων

Φολορογικές Δηλώσεις

Συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής δήλωσης όλων των φυσικών και νομικών προσώπων, ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

25 χρόνια κοντά σας