Μισθοδοσία και Ασφαλιστικά

  •  Αποστολή ΑΠΔ
  •  Αναγγελίες ΟΑΕΔ & Επιθεώρηση Εργασιών
  •  Πληρωμές Εισφορών
  •  Ασφαλιστικές Ενημερότητες
  •  Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων
  •  Διαχείριση δηλώσεων στο ΕΡΓΑΝΗ (προσλήψεις, αποχωρήσεις, άδειες)
  •  Εξαγωγή συγκεντρωτικών καταστάσεων μισθοδοσίας
25 χρόνια κοντά σας