Υπηρεσίες

  •  Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων Α, Β και Γ κατηγορίας Κ.Β.Σ.
  •  Επίλυση φορολογικών υποθέσεων – συμβιβασμοί
  •  Οργάνωση – επίβλεψη λογιστηρίου
  •  Υποθέσεις Α.Ε. & Ε.Π.Ε. (Νομαρχία, ισολογισμοί κ.τ.λ.)
  • Μεταβολές επιχείρισης

 Έναρξη εργασιών νέας επιχείρησης

To γραφείο μας υποστηρίζει την πλήρη και ασφαλή εναρμόνιση της επιχείρησής σας με τις διατάξεις ενός συχνά μεταβαλλόμενου φορολογικού συστήματος.

25 χρόνια κοντά σας