Έντυπα

Εξουσιοδότηση

Υπεύθυνη Δήλωση

E1 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Ε2 Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων

E3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα

M1 Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων

M2 Δήλωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου

25 χρόνια κοντά σας