Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για την απασχό

Συνοπτικά: Άρθρο 1 Αντικείμενο προγράμματος - Στόχος του προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικί