Πότε είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ

Σε ποιες περιπτώσεις χάνουν το δικαίωμα επιλογής Ταμείου οι «νέοι» ασφαλισμένοι που απασχολούνται παράλληλα σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. Ποιοι και
Σε ποιες περιπτώσεις χάνουν το δικαίωμα επιλογής Ταμείου οι «νέοι» ασφαλισμένοι που απασχολούνται παράλληλα σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. Ποιοι και πότε εξαιρούνται. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αναλυτικά παραδείγματα.

Εγκύκλιος του ΟΑΕΕ διευκρινίζει τι ισχύει για ασφαλισμένους που ξεκίνησαν τον εργασιακό τους βίο από την 1η/1/1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι) και έχουν παράλληλη απασχόληση.

Βασική προϋπόθεση για την επιλογή ασφαλιστικού φορέα από τους ίδιους είναι η πραγματοποίηση 25 ημερών ασφάλισης (ΗΑ ή ένσημα) ανά μήνα στο ΙΚΑ. Εάν έχουν λιγότερα ένσημα, από την 7η Απριλίου 2014 και μετά, τότε πρέπει υποχρεωτικά να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ για όλο το χρόνο της παράλληλης απασχόλησής τους.

«Νέοι» ασφαλισμένοι που είχαν λάβει εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ έως τις 6/4/2014 εξετάζονται ως προς την προϋπόθεση της πραγματοποίησης των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, μετά τη λήξη της χορηγηθείσας εξαίρεσης.

Η προϋπόθεση της πραγματοποίησης των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ δεν εξετάζεται για τον μήνα κατά τον οποίο γίνεται η πρόσληψη καθώς και για τον μήνα κατά τον οποίο λήγει η εργασία και η ασφάλιση στο ΙΚΑ.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι για την συμπλήρωση 25 ΗΑ, μπορούν να συνυπολογιστούν χρονικά διαστήματα που ο μισθωτός απουσιάζει από την εργασία του, για τους εξής λόγους:

* Επιδότηση λόγω ασθενείας.

*Επιδότηση λόγω τακτικής ανεργίας.

*Επιδότηση λόγω άδειας κυήσεως, λοχείας.

*Γονική άδεια ανατροφής τέκνων.

* Εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών.

*Απεργία.

Παράδειγμα: Πολυαπασχολούμενος που έχει επιλέξει το ΙΚΑ ως φορέα ασφάλισής του πραγματοποίησε κατά τον μήνα Ιανουάριο 2015 απεργία χρονικού διαστήματος δύο ημερών. Ο ανωτέρω θεωρείται ότι πραγματοποίησε 25 ΗΑ για τον εν λόγω μήνα εφόσον με συνυπολογισμό των ημερών απεργίας συμπληρώνει 25 ΗΑ στο ΙΚΑ.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι, ειδικά κατά τον μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, και προκειμένου για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, θεωρείται ότι πληρούται η προϋπόθεση των 25 ΗΑ εφόσον ο εργαζόμενος έχει πραγματοποιήσει τον κατά περίπτωση πλήρη αριθμό ημερών ασφάλισης του μήνα αυτού. Ως πλήρης αριθμός ημερών ασφάλισης νοείται το σύνολο των εργάσιμων ημερών του μήνα Φεβρουαρίου.

Ειδικά για τους απασχολούμενους ως ρητινοσυλλέκτες και δασεργάτες και τους απασχολούμενους στην εξόρυξη σμύριδας η ως άνω υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ είναι προαιρετική. Οι ρητινοσυλλέκτες με αίτηση τους, μπορούν να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του ΟΑΕΕ. Το δικαίωμά τους υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση ασκείται άπαξ και δεν δύνανται να επανέλθουν εφόσον διακόψουν ή απωλέσουν αυτή. Οι διατάξεις περί επιλογής φορέα δεν εφαρμόζονται στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ οι οποίοι αμείβονται με εργόσημο.

Οι «νέοι» ασφαλισμένα, οι οποίοι έχουν δικαίωμα επιλογής φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, υποβάλλουν σχετική δήλωση στον ασφαλιστικό φορέα της επιλογής τους καθώς και στον μη επιλεγέντα ασφαλιστικό φορέα και στον εργοδότη ή εργοδότες εντός 6 μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο κάθε φορά δημιουργείται η υποχρέωση ασφάλισης στο δεύτερο φορέα. Η δήλωση αυτή για όσο χρόνο διαρκεί η παράλληλη απασχόληση είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να γίνει μεταβολή στον αρχικά επιλεγμένο ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης.

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιλογής ασφαλιστικού φορέα εντός της εξάμηνης προθεσμίας ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον φορέα που ανήκει η πρώτη, κατά σειρά, αναληφθείσα δραστηριότητα σε κάθε διάστημα παράλληλης απασχόλησης. Εάν προηγείται η ανάληψη της μισθωτής απασχόλησης καθίσταται υποχρεωτικός φορέας ασφάλισης το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ εφόσον κάθε μήνα της παράλληλης απασχόλησης συμπληρώνονται 25 ΗΑ στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Εάν κάποιο μήνα (πλην του πρώτου μήνα μισθωτής απασχόλησης που δεν εξετάζεται) δεν έχει 25 ΗΑ υπάγεται στον ΟΑΕΕ. Εάν προηγείται χρονικά η ανάληψη της αυτοαπασχόλησης ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ.

Στην περίπτωση μεταβολής εργοδότη από παράλληλα απασχολούμενο που έχει επιλέξει ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και εφόσον μεσολαβεί κενό χρονικό διάστημα ημερών στον ίδιο μήνα από την απόλυση μέχρι την επαναπρόσληψη, υποβάλλεται νέα δήλωση επιλογής φορέα εντός εξαμήνου. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιλογής εντός της προθεσμίας αυτής καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση όπου ο πολυαπασχολούμενος επαναπροσλαμβάνεται από τον ίδιο εργοδότη. Εάν δεν μεσολαβεί οποιοδήποτε κενό διάστημα από την απόλυση μέχρι την επαναπρόσληψη - από τον ίδιο ή από διαφορετικό εργοδότη - δεν απαιτείται η υποβολή νέας δήλωσης επιλογής φορέα.


Αυτοαπασχολούμενος που επέλεξε ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισής του το ΙΚΑ λόγω παράλληλης μισθωτής εργασίας δύναται να ασφαλιστεί προαιρετικά και στον ΟΑΕΕ, με δήλωσή του που υποβάλλεται εντός εξαμήνου από την ανάληψη της δεύτερης απασχόλησης.

Εκκρεμείς αιτήσεις και ενστάσεις ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών οργάνων που κρίνονται μετά τις 7/4/2014, αντιμετωπίζονται με τις προϋποθέσεις του Ν.4254/2014 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Η εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΙΚΑ αρχίζει από τον πρώτο μήνα της παράλληλης απασχόλησης, διαρκεί για όσο διάστημα ασκούνται παράλληλα οι δύο δραστηριότητες και λήγει όταν παύσει η μία εκ των δύο.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι, σε περίπτωση χορήγησης εξαίρεσης από τον ΟΑΕΕ, αν διαπιστωθεί μετά τη λήξη της ότι ο ασφαλισμένος δεν συμπληρώνει 25 ΗΑ ανά μήνα στο ΙΚΑ, η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ καθίσταται υποχρεωτική για όλο το χρονικό διάστημα της παράλληλης δραστηριότητας που έπεται της τελευταία χορηγηθείσα εξαίρεση ή συνέχιση παράταση αυτής. Για τον έλεγχο της συνδρομής της προϋπόθεσης πραγματοποίησης 25 ΗΑ ανά μήνα στο ΙΚΑ η χορηγούμενη κάθε φορά εξαίρεση από τον ΟΑΕΕ (αρχικά ή συνέχιση/παράταση αυτής) είναι εξάμηνης διάρκειας.


Στην περίπτωση των συμβασιούχων με σύμβαση διάρκειας μικρότερης του εξαμήνου, και εφόσον προκύπτει η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για 25 ΗΑ ανά μήνα, η χορηγούμενη εξαίρεση από τον ΟΑΕΕ είναι ίση χρονικά με τη διάρκεια της σύμβασης.
Η αίτηση του ενδιαφερόμενου για συνέχιση της ήδη χορηγηθείσας εξαίρεσης δεν επέχει θέση νέας δήλωσης επιλογής φορέα.


Δικαιολογητικά πρώτης εξαίρεσης

Με την αίτηση εξαίρεσης συνυποβάλλονται:


• Βεβαίωση του ΙΚΑ από την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του προσώπου ως νέου ασφαλισμένου και η ημερομηνία ασφάλισης σ' αυτό.


• Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του προσώπου ως μισθωτού και η χρονική διάρκεια της απασχόλησής του.


• Ένσημα ΙΚΑ για το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μέχρι την υποβολή της αίτησης εξαίρεσης, εφόσον έχουν οριστικοποιηθεί οι εισφορές.
Για τους μήνες που δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι εισφορές και δεν εμφανίζεται ο αριθμός ενσήμων συνυποβάλλονται Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), εφόσον έχουν υποβληθεί.


• Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι:

- Επιλέγει ως φορέα υποχρεωτικής του ασφάλισης το ΙΚΑ.

- Ενημερώθηκε ότι υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ στην περίπτωση που η ασφάλισή του στο ΙΚΑ υπολείπεται των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα, για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησής του που έπεται της τελευταίας χορηγηθήσας εξαίρεσης ή συνέχισης/παράτασης αυτής.

- Κατά το χρόνο της παράλληλης απασχόλησής του ασφαλίζεται στο ΙΚΑ και δεν αμείβεται με εργόσημο.

- Είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στον ΟΑΕΕ τυχόν διακοπή της ασφάλισής του στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ καθώς και κάθε απόλυση και επαναπρόσληψη στον ίδιο ή άλλο εργοδότη.

- Δεσμεύεται να προσκομίσει τα ένσημα του για τους μήνες με την οριστικοποίησή τους (εφόσον απαιτείται).


• Σε περίπτωση επίσχεσης εργασίας, απαιτείται βεβαίωση του ΙΚΑ από την οποία να προκύπτουν οι ημέρες ασφάλισης του προσώπου σε αυτό ανά μήνα για το χρονικό διάστημα της επίσχεσης.


• Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει κατά το διάστημα της εξαίρεσής του απεργία, για τον έλεγχο της συμπλήρωσης των 25 ΗΑ κατά τον μήνα που πραγματοποίησε την απεργία, απαιτείται να υποβάλει πέραν των ενσήμων ΙΚΑ και βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αναφέρεται ότι απουσίασε από την εργασία του λόγω απεργίας καθώς και το σύνολο των ημερών της απουσίας του λόγω απεργίας κατά τον εν λόγω μήνα.


• Τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ δικαιολογητικά που αφορούν την ασφαλιστέα δραστηριότητα.

Δικαιολογητικά συνέχισης της εξαίρεσης


Με την αίτηση συνέχισης της εξαίρεσης συνυποβάλλονται:


• Ένσημα ΙΚΑ για το χρονικό διάστημα της ήδη χορηγηθείσας εξαίρεσης. Για τους μήνες που δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι εισφορές και δεν εμφανίζεται ο αριθμός ενσήμων συνυποβάλλονται ΑΠΔ, εφόσον έχουν υποβληθεί.


• Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του προσώπου ως μισθωτού και η χρονική διάρκεια της απασχόλησής του.


• Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι:

- Η ασφάλισή του στο ΙΚΑ δεν θα υπολείπεται των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησής του.

-Ενημερώθηκε ότι υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ στην περίπτωση που η ασφάλισή του στο ΙΚΑ υπολείπεται των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησής του που έπεται της τελευταίας χορηγηθείσας εξαίρεσης ή συνέχισης/παράτασης αυτής.

- Κατά το χρόνο της παράλληλης απασχόλησής του ασφαλίζεται στο ΙΚΑ και δεν αμείβεται με εργόσημο.

- Είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στον ΟΑΕΕ τυχόν διακοπή της ασφάλισής του στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ καθώς και κάθε απόλυση και επαναπρόσληψη στον ίδιο ή άλλο εργοδότη.

- Δεσμεύεται να προσκομίσει τα ένσημα του για τους μήνες με την οριστικοποίησή τους (εφόσον απαιτείται).


Παραδείγματα:Α. Περιπτώσεις όπου προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ, λόγω παράλληλης απασχόλησης


1ο παράδειγμα: Έναρξη στη Δ.Ο.Υ. ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας 2-1-2015.
■ Πρόσληψη ως μισθωτός 23-1-2015.
■ Δήλωση επιλογής του ΙΚΑ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης 26-2-2015.
■ Χορήγηση εξαίρεσης για το χρονικό διάστημα 1/2015 - 6/2015.
■ Αίτημα συνέχισης της εξαίρεσης 23-7-2015.
■ Έλεγχος προϋποθέσεων χρονικού διαστήματος 2/2015 - 6/2015 (ο 1/2015 δεν εξετάζεται γιατί είναι ο πρώτος μήνας ασφάλισης στο ΙΚΑ) από τον οποίο διαπιστώνεται ότι τον 5/2015 συμπληρώνει 20 ΗΑ.
■ Επαναφορά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από τον 1/2015 και μέχρι τη λήξη της παράλληλης απασχόλησης.2ο παράδειγμα: Έναρξη στη Δ.Ο.Υ ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας 2-1-2015.
■ Πρόσληψη ως μισθωτός 23-1-2015.
■ Δήλωση επιλογής του ΙΚΑ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης 26-2-2015.
■ Χορήγηση εξαίρεσης για το χρονικό διάστημα 1/2015 - 6/2015.
■ Αίτημα συνέχισης της εξαίρεσης 23-7-2015.
■ Έλεγχος προϋποθέσεων χρονικού διαστήματος 2/2015 - 6/2015 (ο 1/2015 δεν εξετάζεται γιατί είναι ο πρώτος μήνας ασφάλισης στο ΙΚΑ) από τον οποίο διαπιστώνεται ότι συμπληρώνει 25 ΗΑ ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ. Η εξαίρεσή του συνεχίζεται για ένα εξάμηνο 7/2015 - 12/2015.Β. Περίπτωση όπου χορηγήθηκε εξαίρεση με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992 προ της δημοσίευσης του Ν.4254/2014, η οποία λήγει μετά την 7η/4/20141ο Παράδειγμα: Έναρξη στη Δ.Ο.Υ. ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας 15-12-2013.
■ Πρόσληψη ως μισθωτός 3-1-2014.
■ Χορηγηθείσα εξαίρεση για χρονικό διάστημα 1/2014 - 12/2014.
■ Αίτημα συνέχισης της εξαίρεσης 23/1/2015.
■ Διαπιστώνεται ότι για το χρονικό διάστημα 1/2014 - 12/2014 πληροί τις προϋποθέσεις εξαίρεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39του Ν.2084/1992, όπως ίσχυαν μέχρι τη συμπλήρωσή τους με το ν.4254/2014.
■ Η εξαίρεση συνεχίζεται για ένα εξάμηνο (1/2015 - 6/2015) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4254/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης.
2ο Παράδειγμα: Έναρξη στη Δ.Ο.Υ. ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας 15-5-2013.
■ Πρόσληψη ως μισθωτός 3-6-2013.
■ Χορηγηθείσα εξαίρεση για χρονικό διάστημα 6/2013 - 5/2014.
■ Αίτημα συνέχισης της εξαίρεσης 23/6/2014.
■ Διαπιστώνεται ότι για το χρονικό διάστημα 6/2013 - 5/2014 πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992 όπως ίσχυαν μέχρι τη συμπλήρωσή τους με το ν. 4254/2014. 
■ Η εξαίρεση συνεχίζεται για ένα εξάμηνο (6/2014 - 11/2014).

Μετά τη λήξη της χορηγηθείσας εξαίρεσης, εξετάζεται το χρονικό διάστημα αυτής (6/2014 - 11/2014) με τις διατάξεις του Ν. 4254/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης. Εφόσον έχει ήδη εξεταστεί, επανεξετάζεται με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης και τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου.Γ. Περιπτώσεις επιλογής φορέα πέραν της εξάμηνης προθεσμίας1ο Παράδειγμα: Έναρξη στη ΔΟΥ ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας 3/1/2015.
• Πρόσληψη ως μισθωτός 15/1/2015.
• Υποβάλλεται δήλωση επιλογής του ΙΚΑ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης τον 9/2015 (εκτός της εξάμηνης προθεσμίας).
• Απόρριψη αιτήματος, επειδή ο ΟΑΕΕ έχει καταστεί ο υποχρεωτικός φορέας ασφάλισης για όλο το διάστημα που διαρκεί η παράλληλη απασχόληση.2ο Παράδειγμα: Πρόσληψη ως μισθωτός 3/1/2015.
• Έναρξη στη ΔΟΥ ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας 15/1/2015.
• Υποβάλλεται δήλωση επιλογής του ΙΚΑ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης τον 9/2015 (εκτός της εξάμηνης προθεσμίας).
• Διενέργεια ελέγχου (εκτός του πρώτου μήνα μισθωτής απασχόλησης) από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούται η προϋπόθεση των 25 ΗΑ ανά μήνα στο ΙΚΑ.

Ο αιτών παραμένει στην ασφάλιση του ΙΚΑ για όλο το διάστημα της παράλληλης απασχόλησης εφόσον συνεχίζει να συμπληρώνει 25 ΗΑ ανά μήνα στο ΙΚΑ.3ο Παράδειγμα: Πρόσληψη ως μισθωτός 3/1/2015.
• 'Έναρξη στη ΔΟΥ ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας 15/1/2015.
• Υποβάλλεται δήλωση επιλογής του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης τον 9/2015 (εκτός της εξάμηνης προθεσμίας).
• Διενέργεια ελέγχου (εκτός του πρώτου μήνα μισθωτής απασχόλησης) από τον οποίο προκύπτει ότι τον 3/2015 ο ασφαλισμένος είχε 22 ΗΑ στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Απόρριψη αιτήματος και υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από τον 1/2015.Δ. Περιπτώσεις μεταβολής εργοδότη1ο Παράδειγμα

: Έναρξη στη ΔΟΥ ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας 3/1/2015.
• Πρόσληψη ως μισθωτός 15/1/2015.
• Δήλωση επιλογής του ΙΚΑ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης εντός της εξάμηνης προθεσμίας και χορήγηση εξαίρεσης κατά τα ισχύοντα για το διάστημα 1/2015 - 6/2015.
• Απόλυση 22/6/2015.
• Επαναπρόσληψη 29/6/2015.
• Μη υποβολή δήλωσης εντός της εξάμηνης προθεσμίας.
• Ο ΟΑΕΕ καθίσταται ο υποχρεωτικός φορέας ασφάλισης για όλο το διάστημα που διαρκεί η παράλληλη απασχόληση (από 7/2015 κι εφεξής).2ο Παράδειγμα

: Έναρξη στη ΔΟΥ ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας 3/1/2015.
• Πρόσληψη ως μισθωτός 15/1/2015.
• Δήλωση επιλογής του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης εντός της εξάμηνης προθεσμίας και χορήγηση εξαίρεσης κατά τα ισχύοντα για το διάστημα 1/2015 - 6/2015.
• Απόλυση 22/6/2015.
• Επαναπρόσληψη 23/6/2015. 

Δεν απαιτείται νέα υποβολή δήλωσης επιλογής φορέα εντός εξάμηνης προθεσμίας. Για τον ασφαλισμένο που θα προσέλθει λ.χ. τον 1/2016 για να ζητήσει συνέχιση της εξαίρεσής του από τον 7/2015, θα εκδοθεί απόφαση συνέχισης της εξαίρεσης κατά τα ισχύοντα.Ε. Περιπτώσεις εκκρεμών την 7η/4/2014 αιτήσεων και ενστάσεων ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών οργάνων που κρίνονται μετά την ημερομηνία αυτή

1ο Παράδειγμα: Έναρξη στη ΔΟΥ ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ δραστηριότητας 15/1/2014.
• Πρόσληψη ως μισθωτός 22/1/2014.
• Δήλωση επιλογής του ΙΚΑ ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης 20/3/2014.
• Το αίτημα βρισκόταν σε εκκρεμότητα στις 7/4/2014 και θα κριθεί με την προϋπόθεση της πλήρωσης των 25 ΗΑ ανά μήνα τόσο για το πριν της 7/4/2014 χρονικό διάστημα όσο και το μετέπειτα της ημερομηνίας αυτής.2ο Παράδειγμα: Απόφαση του περιφερειακού τμήματος με την οποία απορρίφθηκε αίτημα συνέχισης εξαίρεσης από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ για χρονικό διάστημα 2/2013-2/2014.

Κατά της απόφασης αυτής ο ενδιαφερόμενος άσκησε ένσταση ενώπιον της ΤΔΕ στις 16-3-2014 και στις 7-4-2014 εκκρεμούσε. καθώς δεν είχε εκδοθεί απόφαση της ΤΔΕ επί της ένστασης.

Η ένσταση αυτή θα κριθεί με την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των 25 ΗΑ για όλο το χρονικό διάστημα που αφορά.
15/1/2015 22/1/2015

Πέραν τούτου θα κριθεί και με λοιπές προϋποθέσεις που θέτει η Υπουργική Απόφαση όπως στο παραπάνω παράδειγμα.

Πηγή: euro2day.gr